VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Poskytovatel (prodávající): Funny Sassy, s.r.o., se sídlem : Pod sokolovnou 704/5, 140 00 Praha IČ: 02368501, DIČ CZ02368501.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy, práva, a povinnosti mezi poskytovatelem služeb/prodávajícím (dále jen poskytovatel) – služby uvedené na www.funnysassy.cz a na provozovnách
– Funny Sassy, Galerie Butovice, Radlická 117, 15700 Praha 5
– Funny Sassy, OC Letňany, Veselská 663, 19900 Praha 9
– Funny Sassy, Centrum Stromovka, Veletržní 24, 17000 Praha 7
a druhou osobou – kupujícím/zákazníkem/uživatelem poskytovaných služeb (dále jen kupující).
1.2. Provozovatel poskytuje kadeřnické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3. Objednáním služby (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS), nákupem dárkového poukazu, nákupem služby projevuje kupující svůj souhlas s těmito VOP.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
2.2. Při objednání kupující musí kupující sdělit identifikační údaje zákazníka – křestní jméno a věk dítěte , telefonní číslo objednavatele a typ vybrané služby. V případě, že se jedná o službu s požadovanou zálohou, je potřeba také sdělit e-mail. adresu. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.
2.3. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem – osobně, telefonicky, e-mailem, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby. V případě služby s požadovanou zálohou je při pozdním zrušení naúčtován storno poplatek ve výši uhrazené zálohy. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.
2.4. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, bude mu služba zkrácena tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku a objednávky.
2.5. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním větším než 20 minut, poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. V tomto případě je kupující povinen uhradit storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby ihned na místě.
2.6. Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. V případě služby s požadovanou zálohou je při pozdním zrušení naúčtován storno poplatek ve výši uhrazené zálohy. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.
2.7. Nedostaví-li se kupující, který vlastní dárkový poukaz na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, dárkový poukaz automaticky propadá a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
2.8. Zálohu na služby je nutné hradit hotově/ kartou na provozovně nebo převodem bankovní účet poskytovatele nejpozději 24 hodin před objednaným termínem služby. U bankovního převodu je potřeba zaslat sms zprávou na tel. číslo salónu potvrzení o provedené úhradě.

3. Dárkové poukazy

3.1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
3.2. Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.
3.3. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.
3.4. Dárkový poukaz je platný do dne uvedené platnosti poukazu včetně.
3.5. Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
3.6. Kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.
3.7. Dostaví-li se kupující na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. Službu může poskytnout v případě, že za ni kupující zaplatí cenu dle ceníku – hotově, platební kartou.
3.8. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující poskytovateli ihned na místě – v hotovosti, platební kartou. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.
3.9. Prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.

4. Odmítnutí služby poskytovatelem

4.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:
•zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy, zejména s respiračními potíži, rýmou, teplotou
•zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
•u zákazníka zjistíme, že má vši
V případě odmítnutí si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat po zákazníkovi storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby.

5. Osobní věci a cennosti

5.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností kupujícího před, během, i po ošetření v prostorách provozovny.

6. Ceny

6.1. Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí na provozovně a na webových stránkách www.funnysassy.cz.
6.2. Objednáním služby kupující souhlasí s uvedenými cenami.
6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.
6.4. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění kupujícího navýšit.
6.5. Poskytovatel je plátce DPH.

7. Reklamace služeb

7.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí kupující bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po kupujícím.
7.2. Reklamaci podává výhradně kupující, a to ihned po vykonání služby, nejpozději však do 48 hodin od zahájení služby.
7.3. Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným písemným sepsáním reklamace.
7.4. V případě porušení bodů 7.1., 7.2., 7.3. je reklamace považována za neplatnou a bezpředmětnou.

8. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

8.1. Vstupem do provozovny vyjadřuje kupující souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem poskytovatele a zavazuje se k dodržování bezpečnostních pokynů poskytovatele.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP jsou platné od 1.8.2020 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.