Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro poskytované služby

Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované společností Funny Sassy, s.r.o. IČ 02368501, se sídlem Pod sokolovnou 704/5, 140 00 Praha 7 v provozovnách Funny Sassy, OC Letňany, Veselská 663, 199 00 Praha 9 a Funny Sassy, Galerie Butovice, Radlická 117, 158 00 Praha 5.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Práva spotřebitele z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Poskytovatel seznámí spotřebitele s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost spotřebitele mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Poskytovatel neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí spotřebitelem,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena spotřebitelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem spotřebitele či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv poskytovatele.
 • Článek 2
  Lhůta pro uplatnění práv

  Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je nutné reklamaci uplatnit již během čerpané služby nebo neprodleně po její částečné nebo plné konzumaci. U služeb, u kterých se může vada projevit později (např. trvalá, barvení vlasů a podobně), je nutné uplatnit reklamaci neprodleně po projevení vady s vyloučením zásahů dalších osob. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Kladně nemohou být vyřízeny ani ty reklamace vad, do kterých bylo zasahováno dalšími osobami (např. oprava služby v jiném salonu nebo neodborná domácí péče). Reklamaci lze uplatnit také u služeb, které vinou poskytovatele nebyly spotřebiteli poskytnuty vůbec, ačkoli byly spotřebitelem řádně objednány a předem zaplaceny a spotřebitel se řádně dostavil k jejich odběru v prokazatelně předem domluveném termínu.

  Článek 3
  Uplatnění reklamace

  Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci zásadně dvěma způsoby.

  3.a) písemně doporučenou poštou s přiloženou fotodokumentací
  3.b) osobní předání písemné reklamace a osobní náhled na reklamované dílo
  Adresa pro doručení: Funny Sassy, s.r.o., Pod sokolovnou 704/5, Praha 4, 140 00
  Osobně: Funny Sassy, Galerie Butovice, Radlická 117, 158 00 Praha 5 nebo Funny Sassy, OC Letňany, Veselská 663, 199 00 Praha 9

  Článek 4
  Vyřízení reklamace

  Osobou oprávněnou uplatnit reklamaci je spotřebitel, tj. osoba, která je stranou smlouvy o nákupu služeb, tedy ten, kdo řádně uhradil cenu poskytovaných služeb, případně osoba, pro kterou byla služba zakoupena osobou třetí, byla-li tato osoba spotřebitelem pro reklamaci řádně zplnomocněna.
  Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • doklad o prodeji služby (příjmový doklad, faktura s dokladem o platbě)
 • důkazy o vadnosti poskytovaných služeb
 • podrobný popis závady
 • upřesnění kdy a kterou konkrétní osobou byla vadná služba poskytnuta
 • případné další okolnosti a doklady podstatné pro vyřízení reklamace
 • Poskytovatel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude spotřebitel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je poskytovatel povinen spotřebiteli písemně potvrdit. Spotřebitel není oprávněn bez souhlasu poskytovatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
  Spotřebitel je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je poskytovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet spotřebitele. O tomto postupu musí poskytovatel spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

  Článek 5
  Náklady reklamace a řešení sporů

  V případě oprávněné reklamace je spotřebiteli bezplatně zjednána náprava služby formou poskytnutí služby stejné, obdobné či formou doplnění služby nebo opravy služby. Pokud nemůže poskytovatel zjednat nápravu dle věty předchozí, bude spotřebiteli nabídnuta finanční náhrada odpovídající ceně reklamované služby a to ve výši a s ohledem na míru čerpání služby spotřebitelem, druh a rozsah závady a míru zavinění poskytovatele nebo případné škody spotřebiteli vzniklé. V případě, že poskytovatel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se spotřebitel, nebo po dohodě s poskytovatelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Nedojde-li k dohodě mezi spotřebitelem a poskytovatelem, může se spotřebitel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

  Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré služby poskytované v salonech Funny Sassy.
  Tento reklamační řád je platný od 1.1. 2018. Případná změna reklamační řádu vyhrazena.