VOP kurzy

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání workshopů/kurzů/akcí v provozovnách Funny Sassy v OC Galerie Butovice a OC Letňany

Obecné

 1. Pořadatel: Funny Sassy s.r.o., se sídlem Pod sokolovnou 704/5,140 00 Praha 4 Nusle, IČ 02368501, DIČ: CZ02368501 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C 218807. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě dohody o poskytnutí kurzu uzavírané mezi pořadatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“).
 2. Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:
 3. „Kurzem / Workshopem nebo akcí“ je kurz / akce / workshop objednaný zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi pořadatelem kurzu a zákazníkem.
  „Voucherem“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného kurzu.

 4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí kurzu.
 5. Znění VOP může pořadatel jednostranně měnit či doplňovat.
 6. Zájemce o worshop/kurz si jej může objednat prostřednictvím emailu info@funnysassy.cz, kde jsou uvedeny i všechny kontaktní údaje Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Předmět smluvního vztahu

 1. Pořadatel zavazuje poskytnout zákazníkovi nebo držiteli voucheru kurz a umožnit zákazníkovi nebo držiteli voucheru účast na takovém kurzu za splnění dále uvedených podmínek.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit pořadateli cenu za účast na kurzu.

Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany pořadatele a zaplacením ceny za kurz zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet pořadatele nebo po předchozí domluvě uhrazením částky hotově v provozovnách pořadatele Funny Sassy v Galerii Butovice, Radlická 115, 158 00 Praha 5 nebo v OC Letňany, Veselská 663, 199 00 Praha 9.
 2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje pořadatele a zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení kurzu, cenu kurzu a případně počet osob, které se zúčastní kurzu.

Kurzy

 1. Pořadatel zajišťuje výhradně kurzy uvedené v nabídce Funny Sassy s r.o. na internetových stránkách https://www.funnysassy.cz/ a nebo na sociální síti Facebook www.Facebook.com/FunnySassy.
 2. Kurzy se konají v provozovně pořadatele na adrese Funny Sassy v Galerii Butovice, Radlická 115, 158 00 Praha 5 nebo v OC Letňany, Veselská 663, 199 00 Praha 9, neurčí-li pořadatel jinak.

Podrobnosti workshopů/kurzů/akcí jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.funnysassy.cz/.
Kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů, které jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.funnysassy.cz/.

Dodání

 1. Objednaný a uhrazený voucher na kurz je doručován dle volby zákazníka, doporučenou poštovní zásilkou, smluvní přepravní službou, prostřednictvím osobního odběru v provozovně pořadatele, nebo prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce.

Platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou pořadatele.
 2. Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě pěti dnů od potvrzení objednávky pořadatelem.
 3. Ceny uvedené na internetových stránkách pořadatele (https://www.funnysassy.cz/.) jsou uváděny včetně DPH.
 4. Cenu za vouchery a případné náklady spojené s dodáním dle smlouvy o poskytnutí kurzu může zákazník uhradit pořadateli následujícími způsoby: v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně pořaddatele na adrese Funny Sassy v Galerii Butovice, Radlická 115, 158 00 Praha 5 nebo v OC Letňany, Veselská 663, 199 00 Praha 9, – bezhotovostně převodem na účet pořadatele č. 107-6094290287/0100 (dále jen „účet pořadatele“);
 5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury nebo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pořadatele.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora pořadatele.
 2. Lektor je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.
 3. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Pořadatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.
 5. Pořadatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká pořadateli povinnost kurz poskytnout.

Změna a zrušení kurzu

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:
 2. – nejpozději 3 dny před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem účastníků,
  – pořadatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu

 3. V případě, že pořadatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se pořadatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby zákazníka.
 4. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že pořadatel již do okamžiku takového odstoupení poskytl zájemci plnění (i částečně) nebo mu v souvislosti s plněním vznikly je zájemce povinen pořadateli toto plnění a tyto náklady uhradit.
 5. Pokud byste se zákazník nemohl z jakéhokoli důvodu zúčastnit kurzu, můžete se s naším koordinátorem dohodnout na jiném termínu, nebo smlouvu vypovědět. Nicméně za výpověď podanou v době mezi třetí a druhým dne před termínem kurzu Vám bude naúčtován poplatek 50% z ceny kurzu. Budete-li výpověď podávat později, tedy méně než dva dny před konáním kurzu, činí storno poplatek 100% z ceny kurzu.
 6. Odstoupení i výpověď musí být zaslána elektronicky na adresu info@funnysassy.cz z e-mailové adresy, ze které byla provedena závazná objednávka. V textu e-mailu musí být specifikace, o který kurz se jedná, zejm. datum kurzu a jméno objednatele. Momentem doručení výpovědi je odstoupení i výpověď účinná.
 7. Pořadatel je oprávněn odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před datem kurzu nebyla uhrazena celková cena za účast na kurzu. Povinnost zájemce o kurz uhradit pořadateli storno poplatek na základě Storno podmínek tímto nezaniká.

Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat pořadatele o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá pořadatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

Reklamace kurzu

 1. Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí kurzu.

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí kurzu či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost zákazníka vyřídí pořadatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019.