VOP Narozeninové oslavy

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání oslav v provozovnách Funny Sassy v OC Galerie Butovice a OC Letňany.

 

Obecné

 1. Společnost Funny Sassy, s.r.o., IČO: 02368501, DIČ: CZ02368501 se sídlem Pod sokolovnou 704/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218807 (dále jen „Provozovatel“), jakožto provozovatel dětského salonu Funny Sassy, pořádá dětské oslavy ve svých kamenných provozovnách v obchodních centrech OC Letňany a Galerie Butovice. Zájemce o oslavu si ji může objednat prostřednictvím emailu oslavy.detskysalon@seznam.cz, kde jsou uvedeny i všechny kontaktní údaje. Podrobnosti oslav jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.funnysassy.cz/.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují pouze na spotřebitele, tj. nevztahují se na právnické osoby či osoby, jež jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Pro úspěšné objednání musíte nejdříve rezervovat termín, kde si k základnímu balíčku oslavy můžete vybrat další služby a produkty uvedené na na internetových stránkách https://www.funnysassy.cz/.
 4. Potvrzení přijetí objednávky obdržíte e-mailem, popřípadě smskou na Vaše telefonní číslo, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné informace. Od tohoto kroku považujeme Vaši objednávku za závaznou.
 5. Objednávka oslavy je pro zájemce závazná v momentě, kdy zájemce objednávku odešle provozovateli a obdrží potvrzení objednávky. Zájemce je povinen uvádět v objednávce pouze pravdivé údaje a je povinen zkontrolovat před odesláním objednávky veškeré údaje.
 6. Pro provozovatele je objednávka oslavy závazná okamžikem připsání platby na účet provozovatele, (v případě platby bankovním převodem), resp. úhradou (v případě platby platební kartou nebo v hotovosti). Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o zajištění oslavy.
 7. Z organizačních důvodů je nutné si oslavu objednat alespoň jeden měsíc před předpokládaným datem konání oslavy.
 8. Každá oslava zahrnuje: narozeninovou dekoraci stolu, vybrané služby podle typu oslavy.
 9. K základnímu balíčku je možno přiobjednat služby, které uvádíme na na internetových stránkách https://www.funnysassy.cz/
 10. Doba trvání oslavy se odvíjí od počtu účastníků a zvolených služeb. Je oznámena při závazném potvrzení objednávky, přičemž minimální doba je oslavy 1,5 hodiny a maximální 2,5 hodiny pro jednu oslavu.
 11. Občerstvení není možné přinést vlastní. Vyjímku tvoří narozeninový dort, který je možné přinést vlastní, přičemž nesmí být domácí výroby. Při závazné objednávce je nutné nahlásit potravinové a jiné alergie účastníků.
 12. Minimální počet dětí na jednu oslavu jsou čtyři, maximální počet je šest. Minimální věk jsou účastníka oslavy je 6 let.
 13. Každou skupinu účastníků musí doprovázet alespoň jedna dospělá osoba, zákonný zástupce účastníka, která bude přítomna po celou dobu konání dané oslavy.
 14. Cena je tvořena tak, abyste přesně věděli ještě před závaznou objednávkou, za co přesně platíte.
 15. Změnu počtu účastníků je potřeba nahlásit minimálně 1 den před plánovanou oslavou. Pokud bude celkový počet účastníků nižší než čtyři, celková cena oslavy bude kalkulovaná pro čtyři účastníky. Pokud bude vyšší než je plánováno, dojde k nové kalkulaci oslavy. Pokud se počet účastníků sníží v den plánované oslavy, cena oslavy zůstává nezměněna, pokud se zvýší, dojde k nové kalkulaci oslavy.
 16. Pokud si u nás oslavu objednáte v předstihu kratším než 14 dní před konáním oslavy, vyjadřujete tím explicitní žádost s tím, že s úkony nutnými pro uspořádání oslavy můžeme začít.
 17. Pokud bude mít účastník oslavy nějakou infekční nemoc, například bradavice, vši a podobně, nelze provádět v průběhu oslavy objednané úkony na nemocné kůži. Cena za dítě se však tímto nemění, přesto, že nebude služba poskytnuta.
 18. Abychom mohli vše dotáhnout do konce, je potřeba, abyste nám odsouhlasili znění těchto obchodních podmínek, kterými se bude náš vztah posléze řídit.

Platební podmínky

 1. Nejpozději do 10 dnů před plánovaným date oslavy je zájemce povinný uhradit závaznou zálohu a to buď v hotovosti, nebo platební kartou ve výši, která bude uvedena v potvrzovacím emailu, případně v sms zprávě, a to na provozovnách Funny Sassy nebo bankovním převodem dle těchto pokynů.
 2. Doplatek bude vyúčtován provozovatelem a uhrazen zájemcem v den konání oslavy.

Podmínky odstoupení a výpovědi

 1. Zájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že provozovatel již do okamžiku takového odstoupení poskytl zájemci plnění (i částečně) nebo mu v souvislosti s plněním vznikly náklady (např. na zajištění občerstvení, personálu apod.), je zájemce povinen provozovateli toto plnění a tyto náklady uhradit.
 2. Jelikož zorganizování narozeninové oslavy není záležitost jednoduchá, nelze od smlouvy odstoupit později než 14 dní před plánovaným datem konání, jelikož právě v tomto termínu začínáme s úkony, které k poskytnutí služeb přímo směřují.
 3. Odstoupí-li zájemce dle čl. 1 a 2. je provozovatel povinný mu vrátit ve lhůtě třiceti (30) dní veškeré platby, které od zájemce obdržela v souvislosti se závaznou objednávkou oslavy. Platby provozovatel vrátí zájemci v hotovosti ve své provozovně nebo zašle na bankovní účet, který zájemce pro tuto potřebu provozovateli sdělí.
 4. Pokud byste se však skutečně nemohli oslavy z jakéhokoli důvodu zúčastnit, můžete se s naším koordinátorem oslav dohodnout na jiném termínu, nebo smlouvu vypovědět. Nicméně za výpověď podanou v době mezi 14 a 7 dny před termínem oslavy Vám bude naúčtován poplatek 50% z dohodnuté ceny oslavy. Budete-li výpověď podávat později, tedy méně než 7 dní před konáním oslavy, činí storno poplatek 80% z dohodnuté ceny oslavy.
 5. Odstoupení i výpověď musí být zaslána elektronicky na adresu oslavy.detskysalon@seznam.cz z e-mailové adresy, ze které byla provedena závazná objednávka. V předmětu musí být napsáno „ODSTOUPENÍ“ nebo „VÝPOVĚĎ“ a v textu e-mailu specifikace, o kterou oslavu se jedná, zejm. datum oslavy a jméno objednatele. Momentem doručení výpovědi je odstoupení i výpověď účinná.
 6. Odstoupení z naší strany je možné v případě, že by nám v tom bránily objektivní provozní nebo technické důvody, zejména havárie v prodejně, zdravotní rizika pro účastníky oslavy apod.
 7. Provozovatel je oprávněn odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před datem oslavy nebyla uhrazena záloha na oslavu. Povinnost zájemce o oslavu uhradit provozovateli storno poplatek na základě Storno podmínek tímto nezaniká.

Další podmínky

 1. V případě, že nebudeme z důvodů, které nejsou na naší straně, moci poskytnout část Vaší objednávky, bude cena dodatečně snížena o cenu, která je uvedena v objednávce.
 2. V případě, že někdo z účastníků oslavy bude mít vši, nebude u něho možné vykonat jakékoli úkony na vlasové pokožce. Cena oslavy není ponížena o nevykonaný úkon z tohoto důvodu.
 3. Připomínáme, že jako všichni návštěvníci salonu Funny Sassy, jsou i účastníci oslavy povinni dodržovat pokynů personálu salonu.
 4. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasíte i s tím, že fotografie nebo videa pořízená našimi zaměstnanci nebo partnery mohou být použity pro marketingové účely společnosti Funny Sassy. Nikdy však nebudeme zveřejňovat jména lidí, kteří na fotografiích nebo videích jsou, leda byste s tím souhlasili písemně.

Ochrana osobních údajů

 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Zájemce souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od něj provozovatel získal, příp. získá, v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou závazné objednávky, uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů provozovatele i a účelné pro budoucí nabízení služeb provozovatele a jejích obchodních partnerů, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že tyto údaje bude provozovatel využívat pro zajišťování svých obchodních potřeb, zejména pro účely spravování závazné objednávky, nabízení dalších služeb, přičemž uvedené služby mohou jménem provozovatele zajišťovat rovněž třetí osoby.
 2. Zájemce může písemně požádat provozovatele, má právo, v souladu s platnou právní úpravou, na poskytnutí informací o údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracovávání osobních údajů i o příjemcích osobních údajů.

Spory

 1. Vzájemné spory mezi zájemcem a Provozovatelem budou řešeny obecné soudy ČR. 2. Zájemce, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.